Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Csongrád TV Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelésekről

Az adatkezelő személye, az adatkezelés helye

Adatkezelő az Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8., Cg.: 06-09-006848; ügyvezető: Gabnainé Nagy-Pál Fruzsina a továbbiakban: Csongrád TV Kft. vagy Társaság), illetve a honlap üzemeltetéséért felelős munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói az adatkezelés helye ezen munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók munkavégzési helye.
Elérhetőségek:
Levélcím: Csongrád TV Kft. 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.
Telefon: +36 70/432-8419 E-mail: tv@csongrad.hu
Honlap: www.csongradtv.hu

Adatfeldolgozó
A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Szabó István, 6645 Felgyő Gedahalmi u. 16., e-mail: dev@mactech.hu, telefon: 06 20 662-5108
Honlapunk működésének informatikai hátterét biztosítja: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 12-14, Cg.: 01-09-909968, képviseli: mindenkori ügyvezető, elérhetőség: support@tarhely.eu).

Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról
Az általános honlap-üzemeltetési gyakorlatnak megfelelően a Csongrád TV Kft. is cookie-kat használ honlapján. A cookie-k információt gyűjtenek a felhasználó eszközéről, így a felhasználóról, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait. Ugyanakkor a cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására.
A cookie-k általánosságban megkönnyítik a honlap használatát, javítják a felhasználói élményt, biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a honlapon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A használt cookie-k között az alábbiakat különböztethetjük meg:
Feltétlenül szükséges, munkamenet cookie-k (session cookie-k)
A honlap megtekintéséhez, a honlap funkcióinak teljes körű használatához szükséges sütik. Ezek működési ideje a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a böngésző bezárásával, illetve a munkamenet végeztével a sütik e fajtája automatikusan törlődik az eszközről. Ezeknek a sütiknek sem kötelező az elfogadása, ugyanakkor működésük blokkolása a honlap vagy annak egyes részeinek hibás megjelenésével, vagy működésképtelenségével járhat.
Használatot elősegítő cookie-k
Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználónak a honlappal kapcsolatos választásai, beállításai megjegyzésre kerülhessenek, például a szövegméret- vagy nyelvbeállítás.

Teljesítményt biztosító cookie-k

A Google Analytics sütik használatával információt gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan használják a felhasználók a honlapot. Ezek a sütik sem tudják a felhasználó személyét azonosítani, az IP címet is csak részben rögzítik. Annak érdekében gyűjtenek információkat, hogy tudjuk, a felhasználó melyik aloldalt tekintette meg, a honlap mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezek használatának célja a honlap fejlesztése, valamint a felhasználói élmény javítása.
Harmadik féltől származó cookie-k
Honlapunkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. Az ilyen beágyazott tartalmak tekintetében adatkezelést nem végzünk.
Honlapunk használata során a felhasználóról, illetve a böngészésre használt eszközéről az alábbi adatokat rögzítjük és kezeljük:
a felhasználó által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz és operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott oldal adatai.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A böngésző beállítása kiválaszthatók akként, hogy a sütik blokkolásra, elutasításra kerüljenek. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, a honlap megtekintésével, böngészésével ad meg.
Az adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, a szolgáltatás hatékonyságának, illetve a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama: a cookie típusától függően a weboldal megtekintésének ideje, vagy 6 hónap.

Hozzászólásokkal kapcsolatos adatkezelés
A honlap arra kialakított felületén a felhasználónak lehetősége van a Társaság által a honlapon megjelenített tartalmakhoz nyilvános hozzászólást fűzni. Az adatkezelés célja ezen hozzászólás-modul működtetése, a felhasználó számára lehetőség biztosítása véleményének ilyen módú kifejezésére.
Mindezen hozzászólások megtételekor a Társaság az alábbi felhasználói adatokat kezeli: felhasználónév és e-mail cím, illetve a felhasználó által a hozzászólásban esetlegesen megadott személyes adat.
Ezen adatkezelés jogalapja szintén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, a hozzászólás megtételéhez szükséges adatok megadásával tesz meg.
A hozzászólás megtételéhez szükséges adatok megadásának feltétele jelen tájékoztatóban foglaltak előzetes megismerése, amelynek megtörténtét a felhasználó az erre kialakított gombbal igazolhatja. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén hozzászólás megtételére lehetőséget adni nem áll módunkban.
Az adatkezelés módja elektronikus.
Az adatkezelésre a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött kérelemmel: tv@csongrad.hu, amely esetben Társaságunk a kérelemnek megfelelő körben törli a megadott adatokat (csak az adott hozzászólást, vagy a felhasználónév és e-mail cím törlésével együtt valamennyi hozzászólást. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a felhasználót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott hozzászólásokat, adatokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok

A felhasználó a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához, az adatok törléséhez, a tiltakozáshoz vagy az adathordozhatósághoz való jogával.
Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal, észrevétellel, kérdéssel kíván élni, ezt megteheti a Társaság alábbi elérhetőségén e-mailben a tv@csongrad.hu címen
Társaságunk adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: https://www.csongradtv.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu). Az igénybírósági úton is érvényesíthető. A per– az felhasználó választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Csongrád, 2018. május 25.

 

 

Adatkezelési tájékoztató a Csongrád TV Kft.  által a képújság-felhívások közzététele során megvalósuló adatkezelésekről

Az adatkezelő személye, az adatkezelés helye

Adatkezelő az Csongrád Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8., Cg.: 06-09-006848, ügyvezető: Donka Ferencné a továbbiakban: Csongrád TV Kft. vagy Társaság), illetve a szolgáltatás nyújtásáért felelős munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói; az adatkezelés helye ezen munkavállalók, megbízottak és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

Elérhetőségek:

Levélcím: Csongrád TV Kft. 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8

Telefon: +36 70/432-8419

E-mail: tv@csongrad.hu

Honlap:  www.csongradtv.hu

Az adatkezelés célja

A Csongrád TV Kft., mint médiaszolgáltatási tevékenységet végző társaság lehetőséget nyújt természetes és jogi személyek számára, hogy felhívásokat tegyenek közzé a Csongrád TV megnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásában megjelenő képújságban. A képújság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 21. pontja alapján lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely elsősorban szöveges információközlésre szolgál, illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is tartalmazhat.

A Társaság a képújságban megjelenő felhívások megjelenítése, az erre irányuló megrendelői igények teljesítése érdekében kezel személyes adatokat természetes személy megrendelők esetében.

A kezelt adatok köre

A megrendelőknek e-mailen keresztül, elektronikusan, és hirdetésfelvevő lapon keresztül, tehát papír alapon is lehetősége van rendelése leadására, az általuk nyilvánossághoz közvetíteni kívánt felhívás, illetve annak tulajdonságai megadására. A közzététel ellenszolgáltatását képező összeg az érintettnek személyesen átadott papír alapú, vagy e-mailben megküldött elektronikus számla alapján teljesíthető.

A Társaság a szolgáltatás teljesítése keretében az alábbi személyes adatokat kezeli: az érintett neve, aláírása, számla kiállításához szükséges adatok, felhívásban esetlegesen megadott személyes adatok, elektronikus kapcsolattartás esetén e-mail cím.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség az érintettet terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott felhívásokat, rendeléseket Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés módja

Papír alapú és elektronikus. A papír alapú iratok őrzésére a Társaság székhelyén, zárt szekrényben kerül sor.

Az adatkezelés ideje

Az adatkezelésre a felhívásban megadott személyes adatok tekintetében a teljesítésig, az érintett egyéb adatai vonatkozásában a megrendelés teljesítésétől vagy a fizetés teljesítésétől – ezek közül a későbbi időponttól – számított 5 évig kerül sor (általános elévülési határidő).

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, kérheti az kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához, az adatok törléséhez való jogával, illetve adathordozhatósághoz való jogával.

Az érintett tiltakozáshoz való joga

  • Közérdekű adatkezelés, illetve
  • a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén

az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az ilyen adatkezelés körében történő profilalkotást is.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az adatkezeléssel összefüggésben panasszal, észrevétellel, kérdéssel kíván élni, ezt megteheti a Társaság alábbi elérhetőségén e-mail: tv@csongrad.hu

A Társaság adatkezelési gyakorlatával szemben az adatvédelmi felügyeleti szervnél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve bíróság előtt élhet további jogorvoslattal.

Csongrád 2018. május 25.